دی ۰۶۱۳۹۷
 
بی‌راهۀ نقد رئالیسم

مجموعۀ کامل مناظرۀ نوشتاری بین من و دکتر محمدمهدی اردبیلی بر سر نقد رئالیسم فلسفی. فایل pdf را از اینجا بارگیری کنید: بی‌راهۀ_نقد_زئالیسم

شهریور ۱۳۱۳۹۷
 
تاریخ‌فلسفه‌دانی در پوستینِ فلسفه‌دانی

در دانشگاه‌های ایران، بسیاری از کسانی که به «استادِ فلسفه» مشهورند، نه فلسفه‌دان، بلکه صرفاً راویان تاریخ‌فلسفه‌اند. فصلِ «فلسفه‌دانی» و «تاریخ‌فلسفه‌دانی» همانا فلسفه‌ورزی از راه اجتهاد در متون اصلی است، و یکی از مهمترین ابزارهای این اجتهاد نیز چیزی نیست جز دانستن زبان متون …

آذر ۲۷۱۳۹۵
 
نقدی بر ترجمۀ «بنیاد آموزۀ فراگیر دانش»

نویسنده: حامد صفاریان
این یادداشت نقدی است بر ترجمۀ کتاب «بنیاد آموزۀ فراگیر دانش» که در آن کوشش شده است نقاط قوت و نیز برخی اشکالات این ترجمه مورد بررسی قرار گیرد.

فروردین ۲۳۱۳۹۵
 
«فیشته» یا «فیخته»؟ مسئله این است!

نویسنده: حامد صفاریان
عدم تلفظ درست یک اسم خاص در یک بحث فلسفی چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؟ یا به‌عبارت‌دیگر آیا مسئلۀ نحوۀ تلفظ، اساساً در یک بحث فلسفی موضوعیت دارد یا خیر؟ من بر آنم تا از دریچۀ زبان‌شناسی به این مسئله، نظری کوتاه افکنم و نشان دهم بحث و نقد و نظر پیرامون چگونگی تلفظ و تحریر واژهای بیگانه را می‌توان به حوزۀ زبان‌شناسی و آواشناسی و نظایر آن واگذار کرد و در فلسفه، تا آنجا که تکثّر سلایق در گویش و نگارش، مخلّ مفاهمه، و مایۀ خلط مدلول‌ها و منظورها نباشد، می‌توان -و اساساً باید- از طرح چنین مباحثی پرهیز کرد.

فروردین ۱۰۱۳۹۵
 
یادداشتی بر «لغتنامۀ تاریخی فلسفه»

نویسنده: حامد صفاریان
آنچه درون‌مایۀ «لغت‌نامۀ تاریخی فلسفه» را شکل می‌دهد، نه خود زبان و جنبۀ درزمانی آن یا ترسیم زبان‌شناسیک و فیلولوژیک واژگانِ آن در حوزۀ فلسفه، بلکه به‌واقع ترسیم صیرورت و تطور مفاهیم در بستر تاریخ و همچنین پراکندگی هم‌زمان معانی این مفاهیم در نزد فیلسوفان مختلف و نیز در حوزه‌های گوناگون است که خود تالی همان چرخش نگاهی‌ است که از قرن هجدهم به بعد در جهان فکری غرب روی نمود.

مرداد ۱۹۱۳۹۴
 

نویسنده: حامد صفاریان
هدفِ این یادداشت بررسیِ حوزه‌ی بسیار محدود و کوچکی‌ست از دشتِ فراخِ دشواری‌های پرداختن به آثارِ هگل آنهم با یک هدفِ انضمامی و مشخص: این که بتوان کژتابی‌های ساختاری در ترجمه‌ی آثارِ هگل را به حداقلِ ممکن رسانید و بتوان امکانِ اجتهاد در متنِ فلسفه‌ی هگل را برای خواننده‌ی فارسی‌زبان یک قدم فراتر بُرد و اندکی از رنجِ او در پرداختن به این فلسفه – که یکی از عللِ آن همان بارِ اضافیِ ابهام و اعوجاج متن در اثرِ ترجمه‌های نامناسب است – تا حد ممکن فروکاست.

خرداد ۲۹۱۳۹۴
 
عمومی یا عامیانه: نقدِ کتابِ «هگل» از علی اصغر مصلح

نویسنده: حامد صفاریان
در این یادداشت با تحلیلِ بخش‎هایی از کتابِ «هگل» از دکتر علی اصغر مصلح از اساتید محترم دانشگاهِ علامه طباطبایی، به بررسیِ کیفیتِ این کتاب با ارائه‎ی شواهدی از متن پرداختم.

close
Facebook Iconهگلفارسی در تلگرام