«ذاتِ در آغاز نهان و مختوم عالَم توانِ آن ندارد که در برابرِ شهامتِ شناخت مقاومت کند؛ ناگزیر است خود را در برابرِ او بگشاید و ژرفناها و گنجینۀ خویش را پیش دیدگان او بگسترد و تسلیم لذت او سازد.» – هگل

hegel1

Hegel_Handschrift_2

 

close
Facebook Iconهگلفارسی در تلگرام